anunt bun

 

Fundaţia Rafael organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de asistent social în cadrul Centrului de Zi.

Selecţia se va face pe baza unei probe practice şi a unui interviu în perioada 22-29 februarie 2016, la sediul Fundaţiei Rafael, în Codlea, strada Libertăţii, nr. 22A.

Calendarul concursului:

Depunerea dosarului până la data de 19 februarie 2016, ora 17, la sediul Fundaţiei Rafael, strada Libertăţii, nr. 22A. Codlea.

Studiul dosarului şi anunţarea planificării candidaţilor pentru probele practice: 20 februarie 2016, până la ora 17.

Susţinerea probei practice (4 ore de activităţi directe cu persoanele cu dizabilităţi): 22-26 februarie, în funcţie de planificare, 4 ore în una din zilele mai sus menţionate, la sediul Fundaţiei Rafael.

Susţinerea interviului: 29 februarie 2016, ora 17, la sediul Fundaţiei Rafael, strada Libertăţii, nr. 22A, Codlea.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
–  Studii superioare absolvite cu diploma de licenţă în asistenţă socială,
–  Aviz de exercitare a profesiei/atestat de liberă practică din partea CNAS/declarație că va depune dosarul pentru obținerea avizului în cel mult o săptămână,                                                                                                                                                                                   –  Dosarul de concurs să fie complet.

DOSARUL DE CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul,  sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formularul standard.

Copiile actelor (nelegalizate) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către persoana care preia documentele.

Criterii de evaluare a activităţii profesionale:
1.      Abilităţi de lucru cu persoanele cu dizabilităţi,
2.      Asumarea responsabilităţii, fermitate, capacitate empatică;
3.      Adaptare la complexitatea muncii, initiativă şi creativitate;
4.      Capacitatea relaţională şi disciplina muncii.

Salariul: conform grilei de salarizare aprobată de Consiliul Director al Fundaţiei Rafael, grilă care diferenţiază salariile în funcţie de vechimea în munca directă cu persoanele cu dizabilităţi.
Se decontează transportul de la domiciliu la locul de muncă, în limita maximă a distanţei de 20 de km.

Informaţii suplimentare adresa de e-mail fundatiarafaelcodlea@gmail.com.